Đông Chu Liệt Quốc

Cinque Terre

Đông Chu Liệt Quốc

Tác giả : Phùng Mộng Long
Thể Loại : Tiểu Thuyết Trung Quốc
Lượt xem : 8095

EPUB MOBI PDF Đọc Online


Danh sách chương


 • Chương 1: Nghe Lời Hát Tuyên Vương Khinh Sát Giãi tình oan , Ðỗ Bá hiển linh

 • Chương 2: Bao Quýnh Chuộc Tội Dâng Mỹ Nữ U vương đốt lửa lừa chư hầu

 • Chương 3: Quân khuyển nhung làm loạn kiểu kinh vua bình vương thiên ðô lạc ấp

 • Chương 4: Tần Vương Nằm Mộng Thấy Con Trời Trịnh Trang tìm mẹ đào hầm đất

 • Chương 5: Châu, Trịnh hai nước gởi con tin Lỗ, Tống một lòng đi chinh phạt

 • Chương 6: Vì nghĩa, Thạch,Thác giết con Mượn lịnh, Trang công đánh Tống

 • Chương 7: Ganh tài, Công tử Át giết Khảo thúc Tham chức, Công tử Vận hại vua hiền

 • Chương 8: Mưu sâu, Hoa Đốc phế vua Tống Làm cao, Trịnh Hốt chê vợ Tề

 • Chương 9: Văn khương, gái Tề về nước Lỗ Chúc đạm, tướng Trịnh bắn vua Châu

 • Chương 10: Ngôi nhà Châu , Hùng Thông tiếm vị Nơi nước Trịnh, TềTúc thay vua

 • Chương 11: Ỷ công lao , Tống Trang Công đòi của Giết rể Ung, Trịnh Tế Túc đuổi vua

 • Chương 12: Tuyên Công dâm loạn lập Tân đài CừDi âm mưu tôn vua khác

 • Chương 13: Lỗ Hầu cùng vợ sang Tề Trịnh Vĩ , chúa tôi bị giết

 • Chương 14: Trái lệnh, Châu Thiên Tử nổi xung Gặp ma, Tề Tương Công hoảng hốt

 • Chương 15: Ung Lẫm lập mưu giết tân chúa Lỗ công bại trận nơi Kiều thời

 • Chương 16: Giử lời hứa , Thúc Nha tiến Quản Trọng Lập mưu cao, Tào Quới thắng binh Tề

 • Chương 17: Nước Tống ăn lễ giết Trường Vạn Vua sở tham sắc bắt Tức Hầu

 • Chương 18: Tào muội vung gươm dọa Tềhầu Hoàn công thắp đuốc phong Ninh thích

 • Chương 19: Trịnh lệ công lập mưu về nước Châu huệ vương tìm kế phục thù

 • Chương 20: Tấn hiến công mê sắc lập Ly cơ Sở thành vương chuộng tài phong Đấu Cấu

 • Chương 21: Quản trọng đoán thần Du nhi Tề hầu đánh nước Cô trúc

 • Chương 22: Quí hữu đảm đương nước Lỗ Tề hầu trông thấy yêu ma

 • Chương 23: Ham chim hạc, Vệ hầu mất nước Giận sở vương, Tề chúa hưng binh

 • Chương 24: Tề hoàn công lấy lòng đãi sứ Sở Hội chư hầu nhất dạ phục vua Châu

 • Chương 25: Đánh nước Quắc, Tuân tức mượn đường Nuôi trâu giỏi , Lý Hề làm tướng

 • Chương 26: Bách Lý Hề nhận được vợ cũ Tần Mục công mộng thấy điềm lành

 • Chương 27: Ly Cơ lập kế giết Thân Sinh Hiến công gần chết dặn Tuân Tức

 • Chương 28: Lý Khắc một tay giết hai vua Di Ngô nhờ Tần về nước Tấn

 • Chương 29: Tấn Huệ công bắt giết người trung Quản Di Ngô trối trăng việc nước

 • Chương 30: Tấn Huệ công bội ước cử binh Tần Mục Cơ giận thân tự tử

 • Chương 31: Tấn Huệ công nồi giận giết tướng Giới Tử Thôi cắt thịt nuôi vua

 • Chương 32: Án Nga Nhi thủ tiết chết theo Tề Công Tử tranh ngôi nổi loạn

 • Chương 33: Thế tử Chiêu trở về nưóc Tề Tống Tương công mắc lừa nước Sở

 • Chương 34: Tống Tương công lá cờ nhân nghĩa Tề Khương thị chén ruợn biệt ly

 • Chương 35: Tấn Trùng Nhĩ trở về nước nhà Tấn Hoài Doanh vui vầy duyên mới

 • Chương 36: Tấn Hoài công trốn sang Cao Lương Tần Mục công phù lập Trùng Nhĩ

 • Chương 37: Giới Tử Thôi cõng mẹ đi ẩn Công tử Đái tham sắc làm càn

 • Chương 38: Chu tương vương tránh sang nước khác Tấn Văn công thu phục lòng dân

 • Chương 39: Triển Hỉ hỏi kế Liễu Hạ Huệ Ngụy Thù đốt nhà Hỉ Phụ Cơ

 • Chương 40: Tiên Chẩn lập kế lừa Đắc Thần Tấn Sở giao binh tại Thành Bộc

 • Chương 41: Thành Đắc Thần rút gươm tự tử Tấn Văn công phụng mệnh đăng đàn

 • Chương 42: Tương vương thiết triều ở Hà Dương Nguyên Huyền khiếu oan cho Thúc Vũ

 • Chương 43: Ninh Du lập kế cứu vua Vệ Chúc Vũ thương thuyết lui quân Tần

 • Chương 44: Thúc Thiêm lâm hình cãi vua Tấn Huyền Cao giả mệnh khao quân Tần

 • Chương 45: Mạnh minh cậy tài bị tấn vây tiến chẫn cởi giáp cho địch bắn

 • Chương 46: Thượng thần giết cha ở trong cung quân tần chết trận được cúng tế

 • Chương 47: Lộng ngọc cưỡi phượng theo tiêu sử triệu thuẫn bội tần lập di cao

 • Chương 48: Năm tướng bàn nhau làm loạn Tấn Thọ Dư lập kế đánh lừa Tần

 • Chương 49: Công tử bão phóng tiền mua nước tề ý công tham sắc hại thân

 • Chương 50: Trọng toại tôn lập oa công tử triệu thuấn khuyên can tấn linh công

 • Tuyệt tác văn chương phản ánh một gia đoạn 550 năm bão táp của lịch sử Trung Hoa từ Xuân Thu đến Chiến Quốc, hàm chứa những vấn đề phổ biến và sâu xa của nhân loại. Bộ tiểu thuyết sánh ngang cùng với Tam quốc diễn nghĩa, vượt lên đứng đầu những bộ tiểu thuyết lịch sử thời Minh – Thanh.

  “Đọc bộ sách này bằng mấy mươi sách khác” – Khuyết danh

  “…Một bức họa bao la về một thời kì lịch sử cổ đại rộng lớn của Trung Hoa” – Cao Xuân Huy

  “Đọc Đông Chu liệt quốc, người đọc sẽ thích thú được biết những điều bí mật trong cung đình mà sử sách nhà nước xưa không bao giờ nói đến” – Lê Huy Tiêu Lê Đức Niệm