Tây Du Ký

Cinque Terre

Tây Du Ký

Tác giả : Ngô Thừa Ân
Thể Loại : Tiểu Thuyết Trung Quốc
Lượt xem : 11691

EPUB MOBI PDF Đọc Online


Danh sách chương


 • Chương 1: Khí thiêng kết tụ sanh khỉ đá Tâm thành tu niệm đạo nhân gian

 • Chương 2: Phép nhiệm nhờ thầy truyền bí thuật Tài cao về xứ giết yêu ma

 • Chương 3: Thiên động ngàn non đều sợ phép Diêm quang mười cửa thảy kiêng oai

 • Chương 4: Chức phong Bậc Mã lòng chưa muốn Hiệu gọi Tề Thiên dạ mới đành

 • Chương 5: Phá vườn đào, Ðại Thánh trộm linh đơn Loạn cung trời, chư thần bị bại trận

 • Chương 6: Quan Âm phó hội hỏi căn do Tiểu Thánh ra oai trừ Ðại Thánh

 • Chương 7: Ðại Thánh trốn khỏi lò Bát quái Thích ca nhốt yêu núi Ngũ hành

 • Chương 8: Như Lai tạo kinh truyền Cực Lạc Quan Âm vâng chỉ xuống Tràng An

 • Chương 9: Dinh Giang Châu, mẹ con gặp gỡ Sông Hồng Giang, chồng vợ đoàn viên

 • Chương 10: Long Vương phạm tội Thiên Tào Ngụy Trưng gởi thơ Âm phủ

 • Chương 11: Xuống Âm Ti, Thái Tôn huởn sanh Ði dâng dưa, Lưu Toàn gặp vợ

 • Chương 12: Trần Huyền Trang làm chay thỉnh Phật Quan Thế Âm dạy sãi cầu kinh

 • Chương 13: Nơi Hổ huyệt, Kim Tinh cứu nạn Lưu Gia Trang, Tam Tạng tụng kinh

 • Chương 14: Núi Lưỡng giới, thần hầu thoát nạn Ðường Tây Phương, thầy tớ băng ngàn

 • Chương 15: Núi Xà Bàn, các thần giúp sức Suối Ưng Sầu, con ngựa gò cương

 • Chương 16: Chùa Quan Âm, thầy tu tham báu vật Núi Hắc Phong, yêu quái trộm Cà sa

 • Chương 17: Hành Giả đánh yêu ăn trộm Quan Âm bắt gấu thành tinh

 • Chương 18: Quan Âm điện, Ðường Tăng khỏi nạn Cao lão trang, Hành Giả bắt yêu

 • Chương 19: Vân San động, Ngộ Không thâu Bát Giới Phù đồ Sơn, Tam Tạng gặp Thiền sư

 • Chương 20: Tới Huỳnh Phong, Ðường Tăng mắc nạn Gặp tiên phuông, Bát Giới trổ tài

 • Chương 21: Hộ Pháp hóa nhà cứu Ðại Thánh Linh Kiết cho phép bắt Huỳnh Phong

 • Chương 22: Bát Giới cự chiến sông Lưu Sa Mộc Tra vâng phép thâu Ngộ Tịnh

 • Chương 23: Tam Tạng chẳng quên đạo Tứ Thánh thử lòng thiền

 • Chương 24: Vạn Thọ sơn, Trấn Nguơn cầm cố hữu Ngũ Trang am, Hành Giả trộm nhơn sâm

 • Chương 25: Trấn Nguơn tiên bắt thầy Tam Tạng Tôn Hành Giả phá viện Ngũ trang

 • Chương 26: Tôn Ngộ Không non cao tìm thuốc Quan Thế Âm nước phép cứu cây

 • Chương 27: Thây ma ba thứ trêu Hòa Thượng Tam Tạng nhiều phen đuổi Ngộ Không

 • Chương 28: Núi Hoa quả, quần hầu gặp chúa Rừng Hắc tòng, Tam Tạng bị yêu

 • Chương 29: Tam Tạng khỏi tai qua Bửu Tượng Ngộ Năng vâng chỉ đến rừng sâu

 • Chương 30: Huỳnh Bào bắt Sa Tăng Bạch Mã trông Hành Giả

 • Chương 31: Trư Bát Giới nói khích Hầu vương Tôn Hành Giả mưu trừ yêu quái

 • Chương 32: Núi Bình Ðảnh, Công Tào báo tin Ðộng Liên Hoa, Bát Giới mang họa

 • Chương 33: Ngân Giác di sơn đè Ðại Thánh Ngộ Không dụng kế đổi hồ Lô

 • Chương 34: Chúa yêu giỏi dắn giựt Kim Thằng Ðại Thánh phỉnh phờ thâu bửu bối

 • Chương 35: Chúa động bị thâu về với chủ Ngộ Không đặng báu trả cho Tiên

 • Chương 36: Vào chùa báu, Ngộ Không dọa sãi Ngụ am thanh, Tam Tạng xem trăng

 • Chương 37: Quỷ vương cầu cứu với Ðường Tăng Hành Giả mách tin cho Thái Tử

 • Chương 38: Ðông Cung hỏi mẹ, hay tà chánh Bát Giới cỏng thây, biết giả chơn

 • Chương 39: Một hột thuốc linh trời đã nấy Ba năm chúa cũ mạng còn dài

 • Chương 40: Hồng Hài lập kế bắt Ðường tăng Hành Giả dùng mưu trừ yêu quái

 • Chương 41: Ngộ Không mắc lửa thiêu Bát Giới bị yêu bắt

 • Chương 42: Ðại Thánh ân cần cầu Phật mẫu Quan Âm nhơn đức trói Hồng Hài

 • Chương 43: Yêu quái Hắc Hà mưu bắt sải Ðộng cung Tây Hải tới thâu cù

 • Chương 44: Ðường Tăng nghe tiếng kinh hồn Hành Giả đập xe cứu sãi

 • Chương 45: Miễu Tam Thanh, Ðại Thánh để danh Nước Xa Tri, Ngộ Không đấu phép

 • Chương 46: Ðạo sĩ cậy tài khi đạo Phật Ngộ Không đấp phép hại loài tà

 • Chương 47: Sông Thông Thiên, thầy trò bị cản Miễu Linh Cảm, yêu quái tróc vi

 • Chương 48: Yêu quái hóa tuyết bủa khắp sông Ðường Tăng cưỡi ngựa đi trên gia

 • Chương 49: Tam Tạng bị giam trong thủy thạch Quan Âm thương đến bắt Kim ngư

 • Chương 50: Nghe tiếng phỉnh phờ, sanh cực khổ Cải lời ngay thẳng, bị yêu ma

 • Tây Du Ký là bộ tiểu thuyết thần thoại thành công nhất trong lịch sử cổ đại Trung Quốc. Tiểu thuyết lấy câu chuyện Đường Tăng (Sư cụ Huyền Trang) – sư cụ Phật học nổi tiếng Trung Quốc thế kỷ 7 công nguyên sang Ấn Độ thỉnh kinh làm cốt truyện, hư cấu sư cụ Đường Tăng và ba học trò gặp phải các loại gian nan trắc trở trên con đường đi thỉnh kinh, xây dựng thành công nhân vật Tôn Ngộ Không – một hình tượng con khỉ thần không sợ bất cứ quyền uy gì, đấu tranh không ngừng với các thế lực xấu, bày tỏ nguyện vọng của tác giả đối với cuộc sống hiện thực.

  Tây Du Ký hoàn toàn viết bằng hình thức câu chuyện. Mỗi một câu chuyện vừa độc lập riêng vừa có liên hệ với câu chuyện trước và câu chuyện sau, trong câu chuyện có các loại thần tiên quỷ quái, lần lượt đại diện chính nghĩa và gian ác.

  Bộ Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân ảnh hưởng to lớn tới đời sau, hàng trăm năm nay luôn là cội nguồn của tác phẩm văn học nhi đồng, tác phẩm phim ảnh và kịch.